MAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW CZYLI MYŚLENIE WIZUALNE - NA MATEMATYCE I NIE TYLKO

Szkolenie adresujemy do dyrektorów szkół, nauczycieli matematyki, przedmiotów przyrodniczych, również języków obcych – na każdym etapie kształcenia.

“Mapy” są doskonałym sposobem na rozwój myślenia wizualnego oraz logicznego na matematyce i przedmiotach przyrodniczych, a dodatkowo przenoszą odpowiedzialność za myślenie na uczniów. Warsztaty mają na celu przedstawienie doświadczalno-wizualnego sposobu nauczania – uczenia się matematyki, w szczególności niezbyt lubianych przez uczniów „zadań z tekstem”.

Cele ogólne:

  • rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności czytelniczych oraz matematycznych,
  • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
  • rozwijanie umiejętności złożonych,
  • diagnozowanie własnych potrzeb edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

  • poznanie możliwości wykorzystania map matematycznych w realizacji podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
  • doskonalenie umiejętności dydaktyczno-metodycznych w zakresie pracy z narzędziami krytycznego myślenia

Kryterium sukcesu:

  • gotowość do rozpoczęcia praktyki z narzędziami krytycznego myślenia (mapami).

Rekomendowana liczba godzin dydaktycznych: 8

Możliwe jest także szkolenie 4-godzinne, z prezentacją podstaw myślenia wizualnego i myślenia krytycznego oraz podstaw praktyki.

Prowadzenie

Dawid Brzeziński

Czas trwania

4 lub 8 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy

maksymalnie 18 osób

Forma warsztatów

stacjonarna