Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. WSTĘP
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu dostępnego pod
adresem www.strefarozwoju.filomata.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest FILOMATA Strefa Rozwoju sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 20a w Gliwicach (Administrator). Kontakt z Administratorem
możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: strefarozwoju@filomata.pl lub tel. 731 231 741.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z nami
za pośrednictwem adresu e-mail: rodo.strefarowoju@filomata.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały
okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
5. Cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych użytkowników Serwisu
został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.
II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów
wykorzystywania przez Administratorów danych osobowych przekazywanych przez
użytkowników.
2. Dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji opartych
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania
w rozumieniu art. 22 RODO.
3. Administrator przetwarza dane osobowe:
1) Niezalogowanych użytkowników korzystających z Serwisu oraz usług, z których
korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera,
wybór produktu lub usługi, zakup oferowanych w Serwisie produktów i usług, zgłoszenie
udziału w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach otwartych i grupach ćwiczeniowych).
2) Zalogowanych użytkowników posiadających konto klienta w Serwisie.
4. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator
może również przetwarzać:
1) dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania przez
niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności (np. służbowe dane
kontaktowe pracowników podmiotu korzystającego z udostępnionych przez
Administratora usług);
2) dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator,
na podstawie zawartych umów o świadczenie usług (np. dane osób do kontaktu
ze strony podmiotu, dane uczestników warsztatów, szkoleń online, spotkań otwartych
lub odbiorców materiałów edukacyjnych).
5. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje w szczególności:
1) imię,
2) nazwisko,
3) numer telefonu,
4) adres poczty elektronicznej,
5) adres korespondencyjny,
6) adres IP.
– w zależności od wskazanych w niniejszej polityce prywatności celów przetwarzania
oraz podejmowanych przez użytkowników działań.
6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane przez
Administratora mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora
– innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług
technicznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz innym podmiotom
realizującym usługi na podstawie zawartych umów;
3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów
prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, kancelariom notarialnym
lub prawnym oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora
na podstawie zawartych umów.
7. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych do innego administratora,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– na zasadach określonych w RODO.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa.
III DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
III A USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) Zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2020.344 t.j.), w tym
rejestracji i prowadzenia konta klienta w Serwisie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1
lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
2) Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń
finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania
faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.
3) Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1
lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń
wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
4) Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa
prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny
do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie
to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji umowy,
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
3. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu
zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości
zawarcia i wykonania umowy, w tym korzystania z dostępnych funkcjonalności.
III B KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY
1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie
niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie
numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
„prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych
kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich
wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia
komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny
do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie
to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane
pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja
lub rozmowa,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania
zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy
zgoda obowiązywała.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie
lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
III C FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika,
za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym
udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie
formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony
interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np.
informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu
właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania
odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny
do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie
to odpowiednio:
1) czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika
za pomocą formularza kontaktowego,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania
zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy
zgoda obowiązywała.
5. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji
zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania
użytkownikowi odpowiedzi.
III D FACEBOOK
1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora
prowadzone w mediach społecznościowych.
2. FILOMATA Strefa Rozwoju jest administratorem danych osobowych użytkowników
korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę
Administratora, dostępną pod adresem www.facebook.com/rozwojempatiawspolpraca (dalej
jako Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych
osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa
prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera
lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika
szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża
zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym
prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2
lit. a RODO) – „zgoda”.
4. Administrator ma prawo do przetwarzania:
a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe,
status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji
publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług
Facebooka,
b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym
gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści,
komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca
zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości
za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu
realizacji prośby o kontakt.
5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika
korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka
(dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad
dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy)
lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez
użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny
do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie
to odpowiednio:
a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda
obowiązywała,
c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem
Messengera lub innych usług Facebooka.
7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede
wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również
ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji
bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika
odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym
podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom
usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym)
oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
9. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez
użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) –
w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych
wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych
osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących
podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie
lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie
strony lub posta, anulowanie polubienia), FILOMATA Strefa Rozwoju oraz Facebook Ireland
Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi
administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania
oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
a) w niniejszym dokumencie,
b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka
pod adresem https://www.facebook.com/policy.
11. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług
Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie
im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych
wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka
pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights
_data).
12. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem
formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
III E KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych
(np. newslettera) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przesyłania informacji
o produktach
i usługach własnych Administratora oraz jego partnerów) na podstawie odrębnie wyrażonych
zgód (ze wskazaniem preferowanego przez użytkownika kanału komunikacji – tj. adresu e-mail
i/lub numeru telefonu), stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne
oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1
lit a RODO) – „zgoda”.
2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej jest dobrowolne,
ale niezbędne do otrzymywania informacji za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji
(adres e-mail, numer telefonu). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości otrzymywania treści marketingowych.
3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody
przez użytkownika.
4. Odbiorca komunikacji marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny,
zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez:
1) kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w każdej wysyłanej w ramach
newslettera wiadomości,
2) kontakt z Administratorem.
5. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy
zgoda obowiązywała.
IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE
1. Korzystanie z dostępnego pod adresem www.strefarozwoju.filomata.pl serwisu wiąże się
z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to:
adres IP, data i czas operacji, nazwa użytkownika, typ użytkownika, wykonywana operacja.
3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do
administrowania Serwisem.
5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy,
wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz
wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów
związanych
z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania
Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie
uzasadniony interes”.
7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w „POLITYCE COOKIES”: www.strefarozwoju.filomata.pl/polityka-cookies.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisu.
2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących
z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy
użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
w szczególności w przypadku:
1) rozwoju technologii,
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych
osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
3) rozwoju Serwisu.
4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników
poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.