OD PROBLEMU DO ROZWIĄZANIA - JAK ZROZUMIEĆ I POLUBIĆ MATEMATYKĘ? METODY WIZUALIZACYJNE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ NA DOWODZENIE, CZYLI ZOBACZYĆ I ZROZUMIEĆ DOWÓD MATEMATYCZNY

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych (klas IV–VIII) i ponadpodstawowych

Program:

W trakcie warsztatów omówione zostaną najczęściej spotykane trudności w uczeniu się. Przedstawione zostaną mapy rozwiązywania problemów, jako narzędzia nauczania – uczenia się matematyki. Ponadto, przypomniane zostaną sposoby rozwiązywania zadań na dowodzenie. Zasadnicza część warsztatów poświęcona będzie zastosowaniu map do przeprowadzaniu dowodów matematycznych, w szczególności tych typów zadań, które pojawiają się na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym.

Cele:

  • analiza podstawy programowej z matematyki pod kątem możliwości kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania w kategoriach naukowych,
  • sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego,
  • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność i innowacyjność;
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
  • przedstawienie przykładów dobrej praktyki.

Planowane efekty – po warsztatach uczestnik:

  • będzie znał podstawowe trudności w uczeniu się matematyki i oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi,
  • będzie znał przykłady dobrych praktyk wykorzystujących doświadczenia na lekcjach matematyki, sposoby i metody rozwiązywania zadań na dowodzenie,
  • będzie gotowy do wdrożenia doświadczeń na własnych lekcjach, stosowania metod wizualizacyjnych do przeprowadzania dowodów matematycznych.

Prowadzenie

Dawid Brzeziński

Czas trwania

4 lub 6 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy

maksymalnie 18 osób

Forma warsztatów

stacjonarna